FC2ブログ

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
-- : -- : -- | スポンサー広告 | page top↑

Today's lesson (2007/10/22)

今日我學o既生字:
Gāmyaht ngóh hohk ge sāangjí:

滿足 satisfy
mùhnjūk

航空公司 airline company
hòhnghūng gūngsī

郵箱 mailbox
yàuh sēung

速遞 speed post
chūkdaih

病毒 virus
behngduhk

博客 blog
bokhaak

收據 receipt
sāugeui

單 bill
dāan


スポンサーサイト
17 : 41 : 34 | Vocabulary | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑

Today's lesson (2007/10/15)

呢個禮拜有發音o既堂。
nīgo láihbaai yáuh faatyāmgetòhng.

雖然上個學期我o地有好多、呢個學期極少。
sēuiyìhn seuhnggohohkkèih yáuh hóudō, nīgohohkkèih gīksíu.

我覺得廣東話o既發音又難又緊要, 所以要自己讀。
ngóh gokdāk gwóngdūngwáge faatyām yauhnàahn yauhgānyiu, sóyíh yiu jihgéi duhk.

今日我學o既生字:
Gāmyaht ngóh hohk ge sāangjí:

移民局 immigrantion office
yìhmàhngúk
18 : 13 : 01 | Vocabulary | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑

Today's lesson (2007/10/11)

今日我學o既生字:
Gāmyaht ngóh hohk ge sāangjí:

多數 almost
dōsou

簡單 easy
gáandāan

漢字 chinese character
honjih

除o左 except
chèuihjó

機會 opportunity
gēiwuih

越來越 more and more
yuhtlàihyuht

調査 research
dìuhchàh

知詢 information
jīseun

網頁 homepage
mòhngyihp

===================================
表演 show
bíuyín

節目 program
jitmuhk

日出 sunrise
yahtchēut

老人院 old people house
lóuhyàhnyún

然後 then, afterwards
yìhnhauh

===================================
明信片 postcard
mìhngseunpín

領事館 consulate
líhngsigún

註冊 register
jyuchaak

地圖 map
deihtòuh

指示 indicate
jísih

太古廣場 pacific place
taaigú gwóngchèuhng

===================================
裝飾 decorate
jōngsīk

聖誕樹 christmas tree
singdaansyuh

===================================
當然 of course
dōng yín

口味 taste
háu meih

嗌交 argument
aaigāau

===================================
軍 military
gwān

當兵 military obligation
dōng bīng

===================================
包裹 parcel
bāau gwó

漫畫 comics
maahnwá

===================================
滑雪 ski
waaht syut

聖誕老人 Santa Clause
Singdaanlóuhyàhn

天光 Sun rise
tīngwōng

浪漫 romantic
lohng maahn

===================================
衝動 impulsive
chūng duhng

後悔 regret
hauh fui

亂晒錢 spend money
ryuhn saai chín

===================================
文書 document
mahnsyū

資料 source
jīliuh

文件 official paper
mahn gín

留番 save
làuhfāan

青少年 teenager
chīngsíunìhn

危険 danger
ngàihhím

===================================
童年 childhood
tùhngnìhn

童心 child mind
tùhngsām

廣告 advertisement
gwónggou

滿足 satisfied
múhnjūk

芬蘭 finland
fānlàahn
15 : 50 : 13 | Vocabulary | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑

Today's lesson (2007/10/9)

今日我學o既生字:
Gāmyaht ngóh hohk ge sāangjí:

葡國菜 Portuguese cuisine(澳門料理)
Poùhgwokchoi

男装 men's clothes
nàahmjōng

女装 women's clothes
néuihjōng

電器 electric machine
dihnhei

玩具 toy
wuhngeuih

玩具舖 toy shop
wuhngeuihpou

藥房 drug store
yeuhkfóng

o飛髪 hair cut
féifāat

泳池(游水池)pool
wìhngchìh yàuhséuichìh

動物園 zoo
dunhgmahtyùhn

油站 gas stand
yàuhjaahm
15 : 07 : 36 | Vocabulary | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑

Today's lesson (2007/10/8)

最近我o地有好多測驗。
jeuigahn, ngóhdeih yáuh hóudóu chākyihm.

毎個星期有測驗。
muihgo sīngkèih yáuh chākyihm.

所以我要讀好多時間書啦。
sóyíh ngóh yiu duhk hóudō sìhgaan syū lā.

=================================================

今日我學o既生字:
Gāmyaht ngóh hohk ge sāangjí:

喊 cry
haam

爬地 worm
pàhdeih

四季酒店 four seasons hotel
seigwai jáudim

文華東方酒店 Mandarin Oriental hotel
màhnwàhdūngfōng jáudim

隧道 tunnel
seuihdouh

轀仔 VAN
wēnjái

客貨車 VAN
haakfochē

危險 dangerous
ngàihhím

四通八達 run in all directions
seitūngbaatdaaht
14 : 24 : 15 | Vocabulary | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑

Today's lesson (2007/10/4)続き

我重有介紹有o的生字
Ngóh juhngyáuh gaaisiuh yáuhdī sāangjih:

晒士 size
sāaisí

雜物房 storage room
jaahpmahtfóng

兔仔 rabbit
tóujái

決定 decide
kyutdihng

雖然 although
sēuiyìhn

要求 request
yiukàuh

急事 urgent
gāpsih

機場快綫 airport express
gēichèhngfaaisin

免費 free
míhnfai

嚇一跳 be surprised
haakjóyāttiu

好彩 fortunately
hóuchói

機會 chance
geiwuih

各色各様 various
goksīkgokyeuhng

女青年會 YWCA
Néuichīngnìhnwuí

單人房 single room
dāanyàhnfóng

套房 suite room
toufóng

慣 get used to
gwaan

郷村 country
hēngchyūn

柿 persimmon
chí

親戚 relatives
chānchīk
16 : 12 : 14 | Vocabulary | トラックバック(0) | コメント(1) | page top↑

Today's lesson (2007/10/4)

今日我學o既生字:
Gāmyaht ngóh hohk ge sāangjí:

政策 policy
jing chaak

顧問 consultant
gu mahn

政府 government
jing fú

關心 interest
gwāan sām

花園 garden
fāyún

馬騮山 monkey mountain
máhlāusāan

水塘 reservoir
séuituhng

大嶼山 Lantau Island
Daaihyùhsāan

纜車 cable car
laahm chē

舉高手 raise one's hand
géui gōu sáu

原因 cause, reason
yùhnyān

譬如話 for instance
peiyùhwah

目的地 destination
muhkdīkdeih

時間表 schedule
sihgaanbīu

准時 jéunsìh
punctual

双層巴士 double-decker
sēungchàhngbāsí

風景 landscape
fōnggíng
16 : 28 : 22 | Vocabulary | トラックバック(0) | コメント(1) | page top↑

Today's lesson (2007/10/2)

十月一號係國慶日、所以公眾假期。
Sahpyuhtyāthouh haih gwokhingyaht, sóyíh gūngjunggakèih.


今日我學o既生字:
Gāmyaht ngóh hohk ge sāangjí:

蘭桂坊 Lankwaifong
Làahngwaifōng

釣魚 fish
diu yú

成績 result
sìhngjīk

秘密 secret
beimaht

診所 clinic
chánsó

牌 licence
pàaih

乳豬 little pig
yúhjyū
15 : 57 : 28 | Vocabulary | トラックバック(0) | コメント(1) | page top↑

Maiking Story(2007/10/4)

Ngóh gokdāk Hēunggóng jeuihóu ge yéh haih gāautūng. Ngóh wúih góng béi néih tēng dímgáai Hēunggóng ge gāautūng jeuihóu ge.

Daihyāt, Hēunggóng ge gūngguhnggāautūngfai hóupèhng. Fóchē, deihtit, bāsí, síubā tùhng dīksí, yeuhng yeuhng dōu hóu pèhng. Yahtbún jauh gwaigwo Hēunggóng sāam sei púih.

Daihyih, Hēunggóng ge gūngguhnggāautūnggūnggeuih hóufōngbihn. Néih chóh bāsí waakjé fóchē, deihtit heui gēifùh heuidou Hēunggóng chyùnbouh ge deihfōng. Yìhché Baatdaahttūng dōu hóuhóu, yáuh Baatdaahttūng, jauh msái yuhng sáanngán chóh bāsí, msái máaih piu chóh fóchē tùhng deihtit.

Daih sāam, bóuwuh wàahngíng dōu hóu. Yānwaih Hēunggóng ge gūngguhnggāautūnggūnggeuih yauh pèhng yauh fōngbihn, Hēunggóng yàhn msái máaih sīgāchē. Hái yahtbún múihgogātìhng yáuh yātgā sīgāchē, sóyíh pàaihfōng hóudō yihyéungfataan. Múihgo hēunggóngyàhn pàaihfōng wānsātheitái jí haih yahtbúnyàhn ge yihfahnyāt.

Jeuihauh, Hēunggóng ge gēichèuhng hóuhóu, múihnìhn beih syún waih jeuigāai gwokjai gēichèuhng.

Sóyíh ngóh gokdāk Hēunggóng ge gāautūng jeuihóu.


我覺得香港最好o既o野係交通。我會講俾你聴點解香港o既交通最好o既。

第一、香港o既公共交通費好平。火車、地鐵、巴士、小巴同的士、樣樣都好平。日本就貴過香港三四倍。

第二、香港o既公共交通工具好方便。你坐巴士或者火車、地鐵幾乎去到香港全部o既地方。而且八達通都好好,有八達通、就唔使用散銀坐巴士、唔使買票坐火車同地鐵。

第三、保護環境都好o的。因為香港o既公共交通工具又平又方便、香港人唔使買私家車。o係日本毎個家庭有一架私家車、所以排放好多二氧化碳。毎個香港人排放温室氣體只係日本人o既二分一。

最後、香港o既機場好好、每年被選為最佳國際機場。

所以、我覺得香港o既交通最好。
10 : 46 : 21 | 作文 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑

Today's lesson (2007/9/27)

今日我學o既生字:
Gāmyaht ngóh hohk ge sāangjí:

發燒 fever
faatsīu

檢査 to check
gímchàh

流行性感冒 flu
làuhhàangsingmouh

手術 operation
sáuseuht

辛苦 hard
sānfú

撞 hit, run over
johng

整 make
jíng

憂慮 worry
yāuleuih

臘燭 candle
laahpjūk

漫畫 comics
maahnwá

吹 blow
chēui

玩具 toy
wuhngeuih

遊戲 game
yàuhhei

匿 hide
nēi

牆 wall
chèuhng

雞蛋仔
gāidáanjái

格仔餅
gaakjáibéng

排隊 line up
pàaihdeuih
18 : 32 : 43 | Vocabulary | トラックバック(0) | コメント(1) | page top↑

Maiking Story(2007/9/27)

Ngóh yahpgwó léuhngchi yīyún.
Daih yātchi haih ngóh bìhbī gójahnsí, hái sōfá ditlohk deihhá tyúhngwāt, yahpjó yīyún.
Yānwaih ngóh hóu sai, sóyíh mgeidāk yahpyīyún haih dímyeuhng ge.
Haih ngóh bàhbā, màhmā wah béi ngóh jī nīgihnsih.
Daihyihchi haih ngóh hái daaihhohk ge sihhauh, ngóh tùhng ngóh sīhīng sījé yātchái heuijó yám jáu.
Hái yahtbún yùhtgwó sīhīng sījé jāmjáu béi ngóh, ngóh yiu yámyùhn búi jáu.
Sóyíh ngóh yámjó hóu dō búi, dō dou mjī géi dō búi.
Ngóh daihjīujóu héisān gójahnsí, yíhgīng fanjó hái yīyúndouh.
Tēng gin wá, ngóh ge tàuh kàhmmaahn sauhjósēung, chēuthyut, sóyíh yiu baakchē sungyún.
Ngóh jīujóu chēutjóyīyún, daahnhaih ngóh dōu mgeidāk yahpyīyún haih dímyeuhng ge.


我入過兩次醫院。
第一次係我啤啤o個陣時,o係梳化跌落地下斷骨,入o左醫院。
因為我好細, 所以唔記得入醫院係點様o既。
係我爸爸,媽媽話俾我知呢件事。
第二次係我o係大學o既時候, 我同我師兄師姐,同學一齊去飲酒。
o係日本如果師兄師姐斟酒俾我,我要飲完杯酒。
所以我飲o左好多杯, 多到唔知幾多杯。
我第朝早起身o個陣時,已經目訓o左o係醫院度。
聴見話,我o既頭琴晩受o左傷,出血, 所以要白車送院。
我朝早出o左醫院,但係都唔記得入醫院係點様o既。
17 : 22 : 08 | 作文 | トラックバック(0) | コメント(5) | page top↑

Today's lesson (2007/9/20)

我重有介紹有o的生字
Ngóh juhngyáuh gaaisiuh yáuhdī sāangjih:

紐約 New York
Náuyeuk

專科 Major
jyūnfō

主修 Major
jyúsāu

出名 famous
chēut méng

時裝 fasion
sìh jōng

設計師 designer
chitgaisī

隨時 anytime
chèuihsìh

近 close
kánh

税 tax
seui

護照 passport
wuhjiu

冬甩 Doughnuts
dūnglāt

關於 about, concerning with
gwāanyū

泰國 Thailand
Taaigwok

挪威 Norway
NòhWāi

而且 moreover
yìhché

好油 oily
hóuyàuh

胃口 appetite、taste
waihháu

好笑 funny
hóusiu
17 : 12 : 25 | Vocabulary | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑
| ホーム |

プロフィール

SaanYehHah

Author:SaanYehHah
後生的日本人

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

FC2カウンター

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

ブログ内検索

RSSフィード

リンク

このブログをリンクに追加する

フリーエリア天気

Click for Hong Kong, Hong Kong Forecast

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。